ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

About College

Our Vision

To become a premiere College for women in the country by achieving the highest order of excellence in teaching and research and provide social justice to meet the expectation of the society to empower women.

Our Mission

»   To impart quality education to meet the needs of the present emerging society.
»   To strive for students’ achievement and success and to build leadership qualities
»   To provide a scholarly and conducive learning environment that promotes the professional and personal growth of the students and the staff.

Our Goals

»   To participate in the acquisition of knowledge
»   To inculcate moral values in the students
»   To maintain a cordial relationship with the employees, alumni and the society