ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Alumni Association

Alumni Association is a registered body. The mission of is to provide a vibrant, global network and forum that connects and engages all Alumni with MACW in mutually beneficial and actionable ways. The objectives of the Association are:

Facilitate the association of alumni with their Alma Mater by promoting interaction and networking among alumni of the institute;

Contribute to the institute’s vision of creating leadership in Strategic Marketing and Communication;

Champion all relevant fundraising activities, including the Development of an Alumni Fund and mentorship scheme for MACW student and alumni ventures and innovations that benefits all parties;

Help alumni achieve their professional and societal goals and help them in their hour of need;

Promote best practices in different areas of marketing and communication for the benefit of the society, especially the weaker sections;

Create public awareness about the institute and its alumni.

Alumni List