ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Committees

Detail of Academic and Miscellaneous Activities Committees for the 2019-20 Academic Year

Admissions Committee

Dr. B T Vijay – Principal
Pro. Mahadevaiah – Convener

Members
1. Dr. Vijayalakshmi
2. Pro. Geetagangadharan
3. Dr. Soubhagya Lakshmi v
4. Prov. Rabiabhanu B Nadaf
5. Nagalakshmi n
6. Pro. Ramu n
7. Pro. Rajasekharan
8.Prof. Basavaraju H M
9. Dr. Rupa K N
10.Prof. Suma A
11. Dr. Bommarayanayaka K R
12.Prof. Srinivasa
13. Dr. MANMONMANI MS
14. Dr. Vijayamma M
15. Drs. Raghavendra S G
16. Dr. N T Krishnamurti
17.Prof. Nanjundayya M
18. Mrs. Nagaratnamma

Examination Committee

Conveners – Prof. Basavaraju H M

Members
1. Dr. Jagdish T L
2. Pro. Rajasekharan
3. Dr. Bommarayanayaka K R
4. Dr. Shashikala
5. Shri Subbaraju M
6. Shri Arun Kumar H.S.

UGC Committee

Conveners – Dr. Rashmichannayya

Members
1. Prov. Geetagangadharan
2. Dr. Soumya Kumar
3. Dr. Rajiv Poornachandra
4. Dr. Gem n
5. Dr. Reshmachangappa
6. Dr. Venugopal A V
7. Dr. Puttaraju
8. Mrs. Nagaratna, Patronized Manager

Sports Committee

Conveners – Dr. Sangeetha K.

Members
1. Prov. Basavaraju H M
2. Dr. Reshmachangappa
3. Dr. Krishnamurthy N T
4. Prov. Rajni Aithal
5. Dr. Jayaraju R
6. Dr. Devammanni M
7. Pro. Doreswamy G. B
8. Dr. Deve Gowda S.K.
9. Prov. Sivamallappa M
10. Shri Arun Kumar H.S.

NSS Committee (National Service Scheme)

Conveners
1. Prov. Great
2. Dr. Raghavendra S G
3. Pro. MANMONMANI MS
4. Dr. Puttaraja (PG)
5. Dr. Sarita K (PG)

Members

Placement Cell Committee

Conveners
1. Dr. Hemachandra P N
2. Dr. Chandrakumar

Members
1. Dr. Sarita k
2. Dr. Netravathi M
3. Dr. Lokesh K N
4. Dr. Mahadevaprasad K N
5. Pro. Tejaswini B. P
6. Dr. Raghavendra S G
7. Mrs. Nagaratna, Patronized Manager

Spandana Annual Issue Committee

Conveners
1. Dr. Jagdish T L
2. Dr. Parashivamurthy H.S.

Members
1. Dr. Netravathi (Kannada)
2. Dr. Lata k a
3. Dr. Shalihavana B
4. Dr. Nagalakshmi n
5. Pro. Rabiabhanu B Nadaf
6. Pro. Shailaja B.S.
7. Pro. Rekha Matthew
8. Dr. Sarvamangala
9. Mrs. Nagaratna, Patronized Manager
10. Shri Subbaraju M

Expression Forum Committee

Pro. Murthy IR – Conveners

Members
1. Dr. Kalashree H M
2. Pro. Rajeshwari A N
3. Dr. Vijayamma
4. Dr. Lata k a
5. Pro. Vasanthadevi
6. Dr. Nanjundayya M
7. Dr. Sivamallappa M
8. Mrs. Rupa K N, Q.D.

Information and Technology Committee

Conveners
1. Dr. Soumya Kumar
2. Pro. SUMA A

Members
1. Dr. Rupa K N
2. Dr. Puttaraju
3. Dr. Nagalakshmi H.S.
4. Dr. Manjunath J R
5. Pro. Srinivasa R D
6. Dr. Ashwini B. P
7. Shri Arunkumar H.S.

Textbook Committee

Conveners – Dr. Chandrakanta Jamadar

Members
1. Dr. Jagdish T L
2. Dr. Somashekharaiah N T
3. Pro. Narayanaswamy MN
4. Dr. Poetry r
5. Pro. Doreswamy G. B

Disciplinary Committee

Conveners
1. Prov. Srinivasa
2. Dr. Lata k a

Members
1. Dr. Anita MS
2. Dr. Vasanthakumar B.V.
3. Dr. Vijayalakshmi
4. Dr. Kalashree H.M.
5. Pro. Janet M
6. Pro. Rajasekharan
7. Dr. Shashikala
8.Prof. Great
9. Dr. Vasuma M G
10.Prof. Umavati
11. Dr. Raghavendra S G
12.Prof. Mahadevaprasad K N

Youth Red Cross Committee

Conveners
1. Dr. Jagdish T L
2. Pro. Srinivasa R D

Members
1. Dr. Sarita k
2. Dr. Jayaraju R
3. Pro. SUMA A
4. Dr. Sunil Kumar S
5. Dr. Devammanni M
6. Dr. Sarvamangala

Adventure Club

1. The President – Dr. Vijay B T
2. Vice-President – Dr. Kalashree H.M.
3. Secretary – Dr. Reshmachangappa
4. Treasurer – Dr. Rashmichannayya

Spoken Tutorial Panel

Conveners
1. Dr. Hemachandra P N
2. Dr. Parashivamurthy H.S.

Members
1. Prov. Geetagangadharan
2. Dr. Vijayamma
3. Dr. Chandrakumar
4. Prov. Rekha Matthew
5. Pro. Murthy I r
6. Pro. Shalini H.V.
7. Dr. Kavasree Shri

Communicative English

Conveners
1. Prov. Geetagangadharan
2. Pro. Rekha Matthew

Members
1. Dr. Rajeevapurachandra
2. Dr. Netravathi M
3. Dr. Parashivamurthy H.S.
4. Prov. Sivamallappa
5. Pro. Vijayaraju K J
6. Dr. Kavasree Shri

Building and Room Monitoring

Conveners
1. Dr. Vasanthakumar B.V.
2. Dr. Anita M.S.

Members
1. Prov. Ramu n
2. Dr. Umapati K L
3. Pro. Srinivasa
4. Prov. Basavaraju H M
5. Dr. Venugopal A V
6. Dr. Puttaraju

Anti-ragging

Conveners
1. Dr. Puttaraju
2. Dr. Vijayamma

Members
1. Dr. Anita M.S.
2. Pro. Srinivasa
3. Pro. Janet M
4. Dr. Kalashree H.M.
5. Dr. Lata k a
6. Dr. Srinivasa v. Kanade
7. Pro. Kalawati
8.Prof. Rajni Aithal

Sexual Harassment Inquiry Committee

Conveners – Dr. Kalashree H.M.

Women Presidents – Dr. Rupa K N

Members
1. Dr. Renu r
2. Dr. Vijayalakshmi
3. Dr. Lata k a
4. Dr. Gem n
5. Dr. Netravathi M
6. Dr. Vasuma M G
7. Pro. Shailaja B.S.

Male members
1. Dr. B V Vasanthakumar
2. Pro. G. B. Doreswamy

Patriarchy members
1. Mrs. Nagaratna, Patronized Manager

Members of group members
1. Mrs. Shachidevi

Student members
1. Ku. Pallavi K B

Student Advisory Committee

Conveners
1. Prov. Somanna H.P.
2. Dr. Venugopal A V
3. Dr. Ashwini B. P

Members
1. Dr. Chandrakanta Jamadar
2. Pro. MANMONMANI MS
3. Pro. Rajni Aithal
4. Dr. Jayaraju R
5. Dr. Tejaswini B. P
6. Pro. Srinivasa R D

Functional Committee

Conveners – Dr. Bommarayanayaka K R

Members
Heads of all departments and top managers

Selection of guest lecturers

Chairperson – Dr. Vijay B T

Members
Heads of all departments and top managers

Innovative Committee

Conveners
1. Dr. Bommarayanayaka K R
2. Dr. Srinivasa v. Kanade

Members
1. Dr. Somashekharaiah N T
2. Dr. Krishnamurthy N T
3. Dr. Lokesh K N
4. Dr. Chandrakumar
5. Dr. Raghavendra S G
6. Dr. Sunil Kumar S

Student Wellness Committee

Conveners
1. Prov. Mahadevaprasad K N
2. Dr. Lokesh K N

Members
1. Prov. Rajeshwari A N
2. Dr. Rajasekharan
3. Pro. Narayanaswamy MN
4. Dr. Srinivasa v. Kanade
5. Dr. Krishnamurthy N T
6. Dr. Jayaraju R
7. Pro. Nanjundayya M

Student Welfare Committee

Conveners – Dr. Jayaraju R

Members
1. Dr. Nagalakshmi n
2. Pro. Rabiabhanu B Nadaf
3. Dr. Devammanni M
4. Prov. Umavati
5. Dr. Deve Gowda S.K.
6. Dr. Sangeetha K.

Coordinating Committee

Conveners
1. Dr. Puttaraju
2. Dr. Hemachandra P N

Members
1. Dr. Vasanthakumar B.V.
2. Dr. Puttaraju
3. Dr. Umapati K L
4. Prov. Basavaraju H M
5. Pro. Great
6. Dr. Jagdish T L
7. Shri Arunkumar H.S.
8. Mrs. Sonita

Design Committee

1. Dr. Rashmichannayya
2. Dr. Gem n
3. Dr. Shrikanthaprasad S
4. Prov. Umavati

Scouts & Guides Committee

Conveners – Prof. SUMA A

Members
1. Dr. Poetry r
2. Dr. Sarita k
3. Pro. Mahadevaprasad K N
4. Prov. MANMONMANI MS
5. Dr. Jagdish T L
6. Pro. Sivamallappa M
7. Pro. Sculpture D.C.

Cultural Forum Committee

Conveners
1. Prov. Great
2. Pro. Manomani MS (Treasurer)

Members
1. Prov. Rajasekharan
2. Dr. Vijayalakshmi
3. Dr. Flowers
4. Dr. Bommarayanayaka K R
5. Pro. Basavaraju H M
6. Dr. Krishnamurthy N T
7. Pro. Nanjundayya
8. Dr. Parashivamurthy H.S.
9. Dr. Jagdish T L
10.Prof. SUMA A
11. Mrs. Nagaratna, Patronized Manager
12. Mrs. Rupa K N, Q.D.

The Canteen Committee

Conveners – Dr. Puttaraju

Members
1. Dr. Vasanthakumar B.V.
2. Pro. Srinivasa
3. Pro. Basavaraju H M
4. Prov. Great
5. Dr. Venugopal A V
6. Pro. MANMONMANI MS
7. Dr. Jayaraju r
8. Mrs. Nagaratna, Patronized Manager
9. Dr. Krishnamurthy N T

Gandhi Institute of Studies

Conveners
1. Dr. Vijayamma M
2. Pro. Nanjundayya M

Members
1. Dr. Anita M.S.
2. Dr. Renu r
3. Pro. Ramu n
4. Dr. Lata k a
5. Pro. Kalawati
6. Pro. Vasanthadevi H.K.
7. Pro. White S

Charitable Rewards Committee

Conveners – Prof. Srinivasa R D

Members
1. Dr. Shashikala
2. Dr. Puttaraju
3. Dr. Ashwini B. P
4. Dr. Deve Gowda S.K.
5. Dr. Lokesh K N
6. Dr. Sarvamangala
7. Dr. Indiramma S

Subsidy Committee on Poor Students

Conveners
1. Dr. Puttaraju
2. Pro. Rajasekharan

Members
1. Dr. Rupa K N
2. Dr. Kalashree H.M.
3. Dr. Vijayalakshmi
4. Dr. Puttaraju
5. Dr. Chandrakumar
6. Pro. Shailaja B.S.
7. Shri Arunkumar H.S.

Infrastructure Committee

Conveners
1. Prov. Ramu N
2. Dr. Sunil Kumar S

Members
1. Dr. Vasanthakumar B.V.
2. Dr. Anita M.S.
3. Pro. Rajasekharan
4. Prov. Basavaraju H M
5. Pro. Great
6. Pro. Ratna B.S.
7. Pro. Tejaswini B. P

The Rosa Committee

Conveners – Dr. Rajiv Poornachandra

Members
1. Dr. Soumya Kumar
2. Dr. Rashmichannayya
3. Dr. Gem n
4. Dr. Reshmachangappa
5. Dr. Shrikanthaprasad S
6. Dr. Chandrakanta Jamadar
7. Dr. Raghavendra S G
8. Mrs. Nagaratna, Patronized Manager

Cycle Stand Committee

Conveners – Dr. Shrikanthaprasad S

Members
1. Dr. Somashekharaiah N T
2. Dr. Rekha Matthew
3. Pro. Mahadevaprasad K N
4. Prov. Srinivasa R D

CBCS Nodal Committee

Conveners
1. Dr. Umapati K L
2. Pro. Murthy I r

Members
1. Dr. Mayadevi n
2. Dr. Shashikala
3. Dr. Vasuma M G
4. Prov. Ishrat Uneesa
5. Dr. Pushpalatha S
6. Dr. Vasanthadevi H.K.
7. Pro. Umavati

Seminar / Conference

Conveners
1. Dr. Vasanthakumar B.V.
2. Dr. Anita M.S.

Members
1. Dr. Vijayamma M
2. Dr. Umapati K L
3. Dr. Srinivasa v. Kanade
4. Prov. Narayanaswamy MN
5. Dr. PRAMILA H N
6. Dr. Netravathi M
7. Dr. Ashwini B. P

Student Welfare Committee (Postgraduate Division)

Conveners – Dr. Puttaraju

Research Committee

Conveners – Dr. Rajiv Poornachandra

Members
1. Dr. Vasanthakumar B.V.
2. Dr. Soumya Kumar
3. Dr. Gem n
4. Dr. Reshmachangappa
5. Dr. Shrikanthaprasad S
6. Dr. Gurubasavarajaswamy Pandita