ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

IQAC Committee

Conveners – Dr. Puttaraju

Members
1. Dr. Soumya Kumar
2. Dr. Rajiv Poornachandra
3. Dr. Rashmichannayya
4. Dr. Shrikanthaprasad S
5. Dr. Silk changappa
6. Dr. Chandrakanta Jamadar
7. Prof. SUMA A
8. Dr. Gurubasavarajaswamy Pandita
9. Mrs. Nagaratna, Patronized Manager