ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಆಡಳಿತಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ನಾಗರತ್ನಮ್ಮವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
2ಸುಬ್ಬರಾಜು ಎಂಅಧೀಕ್ಷಕರು
3ಚಂದ್ರಪ್ಪಅಧೀಕ್ಷಕರು
4ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಹೆಚ್.ಎಸ್ಪ್ರ.ದ.ಸ
5ರೂಪ.ಕೆ.ಎನ್ಪ್ರ.ದ.ಸ
6ಐಶ್ವರ್ಯರಾಣಿ ಎಸ್ದ್ವಿ.ದ.ಸ
7ಸುನೀತಾಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
8ಮಿಣಕಸಹಾಯಕರು
9ತಿರುಪಾಲ್ಸಹಾಯಕರು
10ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ.ಎಂ.ಜೆಸಹಾಯಕರು
11ಹನುಮಂತಪ್ಪಸಹಾಯಕರು
12ಮಂಗಳಮ್ಮಸಹಾಯಕರು
13ಸಚಿದೇವಿಸಹಾಯಕರು
14ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ.ಕೆ.ಎಂಸಹಾಯಕರು
15ಯದುರಾಜು.ಬಿ.ಪಿ (ನಿ)ಸಹಾಯಕರು
16ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ.ಎಂಪರಿಚಾರಕರು