ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್

Maharani’s College for Women, Mysore was started in 1917 by Maharani Kempananjammanni the Queen Consort of Maharaja Chamarajendra Wodeyar X

Vision:

To be India’s premiere college for women by achieving the highest order of excellence in teaching, research while providing social justice to empower women.

Mission:

Impart quality education
Develop leadership qualities for success
Provide environment for professional growth