ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಕ್ರೀಡೆ

Vision

To take physical education in positive way as it gives positive results
Champions are not made within four walls
Champions are made on the play ground
They have deep inside them a desire a dream a vision

Mission

To encourage students to participate in sports activities
To Inculcate sports man spirit that leads to team spirit and induce qualities of leadership among students
Inculcating Systematic And Descipline Life Style For Healthy Life

Motto

Work Hard , Play Well And Be Active

Some of the steps initiated by the college in encouraging sports are highlighted below :

Special preference for outstanding sports persons during admission to the college
recognition of achievement of sports person during the sports day celebration
incentives in the form to track suits , cash prizes and sports uniform for all participants
miss . Meghana K R created a new record in 800 metres running race ( Athletics )
Miss Darshini was selected for international Yoga Championship in the year 2013 -14