ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಸ್ನಾತಕ ವಿಭಾಗ – ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ರೂಪ.ಕೆ.ಎನ್ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಚನ್ನಯ್ಯಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3ಡಾ. ಶಶಿಕಲಾಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎನ್.ಟಿ.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5ಡಾ. ರತ್ನ.ಎನ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
6ಡಾ. ಪ್ರಮೀಳ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
7ರತ್ನ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
8ಶಿವನಂಜೇಗೌಡಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
9ಸಾರಾ ರಜಾಕ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು