ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು​

ಸ್ನಾತಕ ವಿಭಾಗ – ಇತಿಹಾಸ

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ರಾಮು.ಎನ್ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2ಜಾನೆಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3ರಾಜಶೇಖರನ್ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4ಬಸವರಾಜು ಹೆಚ್.ಎಂಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ ಕಾನಡೆಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
6ಡಾ. ದೇವೇಗೌಡಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
7ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ.ಆರ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
8ಶಾಲಿನಿ ಹೆಚ್.ವಿ.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು