ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಸ್ನಾತಕ ವಿಭಾಗ – ಉರ್ದು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ರಾಬಿಯಾಬಾನು ಬಿ ನದಾಫ್

ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

2

ಇಷ್ರತ್ ಉನ್ನಿಸಾ

ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3

ಫಾತಿಮುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಂ (ಮ.ಹಂ)ಾ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು