ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಸ್ನಾತಕ ವಿಭಾಗ – ಕನ್ನಡ

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2ಡಾ. ಲತಾ.ಕೆ.ಎಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3ಡಾ. ದೇವಮ್ಮಣ್ಣಿ ಎಂ.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4ಡಾ. ಜಗದೀಶ್ ಟಿ.ಎಲ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5ನಂಜುಂಡಯ್ಯ.ಎಂಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
6ಶಿಲ್ಪ ಡಿ. ಸಿ.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
7ಮೂರ್ತಿ ಐ. ಆರ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
8ಡಾ. ಇಂದಿರಮ್ಮ ಎಸ್ (ಮ.ಹಂ)ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
9ಉಷಾರಾಣಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು