ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಪದವಿ

ಕ್ರ.ಸಂವಿಷಯಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಿತಿ
1ಹೆಚ್‍ಇಇ90
2ಹೆಚ್‍ಇಜೆ60
3ಹೆಚ್‍ಇಪಿ90
4ಪಿಎಸ್‍ವೈಎಸ್‍ಇ90
5ಹೆಚ್‍ಇಜಿ90
6ಹೆಚ್‍ಇಯು90
7ಹೆಚ್‍ಜಿಪಿ90
8ಹೆಚ್‍ಇಪಿ90
9ಹೆಚ್‍ಇಕೆ90
10ಹೆಚ್‍ಇಎಸ್90
11ಪಿಎಸ್‍ವೈಎಸ್‍ಜಿ90
12ಹೆಚ್‍ಇಫಿಲ್90
13ಹೆಚ್‍ಇಹೆಚ್90
14ಹೆಚ್‍ಕೆಪಿಎಸ್‍ವೈ30
15ಕೆಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್60
16ಹೆಚ್‍ಇಪಿಎಸ್‍ವೈ90
17ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಪಿಎಸ್‍ವೈ90
18ಹೆಚ್‍ಇಪಿಎ60
19ಹೆಚ್‍ಇಎಂ90
20ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಕೆ60
21ಹೆಚ್‍ಜಿಕೆ60
22ಹೆಚ್‍ಇಜಿ90
23ಪಿಎಸ್‍ಕೆ60
24ಇಪಿಎಸ್60
25ಪಿಎಸ್‍ವೈ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಡಿ60
26ಇಜೆಕೆ60
27ಪಿಎಸ್‍ವೈಎಸ್‍ಸಿಆರ್60