ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಸ್ನಾತಕ ವಿಭಾಗ – ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂ.ಎನ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎನ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4ಡಾ. ವಸುಮ ಎಂ.ಜಿ.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5ಕಲಾವತಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
6ಡಾ. ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು