ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು​

ಸ್ನಾತಕ ವಿಭಾಗ – ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಡಾ. ಶ್ರೀಷಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ವೈಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2ಸೋಮಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಪಿಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3ಮನೋನ್ಮಣಿ.ಎಂ.ಎಸ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4ರಜನಿ ಐತಾಳ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5ತೇಜಸ್ವಿನಿ.ಬಿ.ಪಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
6ಡಾ. ಜಯರಾಜು.ಆರ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
7ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು