ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಸ್ನಾತಕ ವಿಭಾಗ – ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಡಾ. ಉಮಾಪತಿ ಕೆ ಎಲ್ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2ವಸಂತದೇವಿ.ಹೆಚ್.ಕೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3ಮಹಾದೇವಯ್ಯಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4ಸುಮ.ಎಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5ಶ್ವೇತಾ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
6ಡಾ. ಗುರುಬಸವರಾಜ ಪಂಡಿತ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
7ಡಾ. ಪುಷ್ಪಲತ.ಎಸ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
8ಮಂಜು ಕೆ.ಪಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು