ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು​

ಸ್ನಾತಕ ವಿಭಾಗ – ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಡಾ.ವಿಜಯ್.ಬಿ.ಟಿ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ಪ್ರಭಾರ)
2ಡಾ. ಬೊಮ್ಮರಾಯ ನಾಯಕ.ಕೆ.ಆರ್ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3ಡಾ. ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4ಉಮಾವತಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5ಡಾ. ಮಾಯದೇವಿ.ಎನ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು