ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

2017-18 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎ ಪ್ರವೆಶಾತಿಯ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂವಿಷಯಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಟಿಸಿಎಟಿ -I2 ಎ2 ಬಿ3ಎ3ಬಿಸಾಮಾನ್ಯಒಟ್ಟು
1ಹೆಚ್‍ಇಇ / ಇಮ್25447289160
2ಹೆಚ್‍ಇಜೆ / ಇಮ್7236321
3ಹೆಚ್‍ಇಜೆ / ಕೆಮ್1034513329
4ಹೆಚ್‍ಇಪಿ - ಕೆಮ್3619252111085
5ಹೆಚ್‍ಇಪಿ - ಇಮ್81194124
6ಪಿಎಸ್‍ವೈಎಸ್‍ಇ / ಇಮ್4162-215
7ಹೆಚ್‍ಇಯು /ಇಮ್----11---11
8ಹೆಚ್‍ಜಿಪಿ3014-8-72162
9ಹೆಚ್‍ಇಕೆ3418122311695
10ಹೆಚ್‍ಇಎಸ್4110114211887
11ಪಿಎಸ್‍ವೈಎಸ್‍ಜಿ8131215
12ಹೆಚ್‍ಇಫಿಲ್633315
13ಹೆಚ್‍ಇಹೆಚ್23282118
14ಹೆಚ್‍ಕೆಪಿಎಸ್‍ವೈ194121532
15ಕೆಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್--------0
16ಹೆಚ್‍ಇಪಿಎಸ್‍ವೈ208517142
17ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಪಿಎಸ್‍ವೈ169153135
18ಹೆಚ್‍ಇಪಿಎ101341221
19ಹೆಚ್‍ಇಎಂ52122113
20ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಕೆ25931021059
21ಹೆಚ್‍ಜಿಕೆ319182657
22ಹೆಚ್‍ಇಜಿ33141153111087
23ಇಪಿಎಸ್--------0
24ಪಿಎಸ್‍ಕೆ634215
25ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಪಿ2416410143163
26ಹೊರ ರಾಜ್ಯ1124
ಒಟ್ಟು4001523213651105818965
2017-18 ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತಿಯ ಬಿ.ಎ ಪ್ರವೆಶಾತಿಯ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂವಿಷಯಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಟಿಸಿಎಟಿ-I2ಎ2ಬಿ3ಎ3ಬಿಸಾಮಾನ್ಯಒಟ್ಟು
1ಹೆಚ್‍ಇಇ/ಇಎಮ್2042464747
2ಹೆಚ್‍ಇಜೆ/ಇಎಮ್101192225
3ಹೆಚ್‍ಇಪಿ239310378-63
4ಪಿಎಸ್‍ವೈಎಸ್‍ಇ/ಇಎಮ್71--312317
5ಹೆಚ್‍ಇಯು/ಇಎಮ್1414
6ಹೆಚ್‍ಜಿಪಿ258162103-55
7ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಪಿ272-5133-41
8ಹೆಚ್‍ಇಕೆ23936-73-51
9ಹೆಚ್‍ಇಎಸ್154-11236-41
10ಪಿಎಸ್‍ವೈಎಸ್‍ಜಿ92--21--14
11ಹೆಚ್‍ಇಫಿಲ್53-141--14
12ಹೆಚ್‍ಇಹೆಚ್7---6-1216
13ಹೆಚ್‍ಕೆಪಿಎಸ್‍ವೈ4112--1110
14ಕೆಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್51-5-13-15
15ಹೆಚ್‍ಇಪಿಎಸ್‍ವೈ4216-2--15
16ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಪಿಎಸ್‍ವೈ61-2111-12
17ಹೆಚ್‍ಇಪಿಎ62-3-31-15
18ಹೆಚ್‍ಇಎಮ್81-5----14
19ಹೆಚ್‍ ಎಸ್ ಕೆ264-3112138
20ಹೆಚ್‍ಜಿಕೆ114-4-42-25
21ಹೆಚ್‍ಇಜಿ2291943260
22ಇಪಿಎಸ್13711123
23ಟಿಆರ್ಎಎನ್ಎಸ್. ಎಡಿಎಮ್0
ಹೆಚ್‍ಜಿಕೆ11
ಹೆಚ್‍ಇಕೆ11
ಹೆಚ್‍ಇಎಸ್11
24ಆರ್ಇ.ಎಡಿಎಮ್0
ಹೆಚ್‍ಇಪಿ11
ಹೆಚ್‍ಜಿಪಿ11
ಒಟ್ಟು2787613934956487620
2017-18 ಸಾಲಿನ ತ್ರಿಥಿಯ ಬಿಎ ಪ್ರವೆಶಾತಿಯ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂವಿಷಯಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಟಿಸಿಎಟಿ -I2 ಎ2 ಬಿ3ಎ3ಬಿಸಾಮಾನ್ಯಒಟ್ಟು
1ಹೆಚ್ಇಇಇಮ್20418469254
2ಹೆಚ್‍ಇಜೆ/ಇಮ್13-2--11118
3ಹೆಚ್‍ಇಪಿ/ಕೆಮ್2--1137
4ಪಿಎಸ್‍ವೈಎಸ್‍ಇ/ಇಮ್31-1421113
5ಹೆಚ್‍ಇಜಿ/ಇಮ್42--21--9
6ಹೆಚ್‍ಇಯು/ಇಮ್----11---11
7ಹೆಚ್‍ಜಿಪಿ14716175-41
8ಹೆಚ್‍ಇಪಿ/ಕೆಮ್339212198-74
9ಹೆಚ್‍ಇಕೆ3711285810-81
10ಹೆಚ್‍ಇಎಸ್388-8253-64
11ಪಿಎಸ್‍ವೈಎಸ್‍ಜಿ113-3-1-119
12ಹೆಚ್‍ಇಫಿಲ್123-331--22
13ಹೆಚ್‍ಇಹೆಚ್51-311-1-21
14ಹೆಚ್‍ಕೆಪಿಎಸ್‍ವೈ17-11-41-24
15ಕೆಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್14522-5-129
16ಹೆಚ್‍ಇಪಿಎಸ್‍ವೈ9621----18
17ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಪಿಎಸ್‍ವೈ172----2-21
18ಹೆಚ್‍ಇಪಿಎ82-1-32-16
19ಹೆಚ್‍ಇಎಂ61-3---111
20ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಕೆ273-5-63-44
21ಹೆಚ್‍ಜಿಕೆ21215-66-41
22ಹೆಚ್‍ಇಜಿ /ಕೆಮ್286-91109164
23ಪಿಎಸ್‍ಕೆ20211-31129
24ಇಪಿಎಸ್212-5-4--32
25ಟಿಆರ್ಎಎನ್ಎಸ್. ಎಡಿಎಮ್0
ಹೆಚ್‍ಇಪಿ112
ಹೆಚ್‍ಜಿಪಿ112
ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಕೆ11
ಹೆಚ್‍ಇಎಸ್11
ಒಟ್ಟು3828015884686639769
2017-2018 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತಿಯ ಪಿ.ಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿವರ
ಕೋರ್ಸ್ವಿಷಯವರ್ಷಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಟಿಸಿಎಟಿ-I2ಎ2ಬಿ
3ಎ3ಬಿಸಾಮಾನ್ಯಒಟ್ಟು
ಎಮ್.ಎಕನ್ನಡI134-7-54-33
II13315-34-29
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರI10116346132
II8316133025
ಇಂಗ್ಲೀಷ್I9201067530
II12340074030
ಇತಿಹಾಸI16125022028
II14202154129
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರI6324171024
II10321146229
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರI11215020021
II6402040117
ಒಟ್ಟು ಎಮ್.ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು1283114447524110327
ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರI6303132119
II5211133016
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನI3201172117
II5012042115
ಒಟ್ಟು ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು197273179367
ಒಟ್ಟು14738165110695013394