ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

  ವಿಷಯ  

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಿತಿ

1

  ಇತಿಹಾಸ

30

2

  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

30

3

  ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

25

4

  ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

20

5

  ಇಂಗ್ಲೀಷ್

30

6

  ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

20

7

  ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

20

8

  ಕನ್ನಡ

30

ಒಟ್ಟು

205