ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ – ಇತಿಹಾಸ

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಡಾ ಅನಿತ.ಎಂ.ಎಸ್ಸಂಯೋಜಕರು
2ಡಾ. ಕವಿತ.ಆರ್ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3ಶೈಲಜಾ.ಬಿ.ಎಸ್ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4ಡಾ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ.ಟಿ.ಬಿ.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು