ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ – ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಡಾ. ಸರಿತ ಕೆ.ಸಂಯೋಜಕರು
2ಡಾ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3ಡಾ. ಹೇಮಚಂದ್ರ ಪಿ.ಎನ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು