ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Postgraduate Department of Studies in Geography

The department was started in 2008 along with other Post Graduate departments. Initially the classes were conducted in the old building and it was the first department shifted to the present new building. It is the only college to have M.Sc. Geography course in the state, other than the Universities. The intake of the department is 20. It has two class rooms and one GIS and Remote Sensing Lab with 17 computers with internet. It has a cell earmarked for research projects. The entire department has good internet facilities and also instruments necessary for teaching as well as research activities. Various outstanding journals published in India are procured for the department. Annals by National Association of Geographers, India (NAGI), Transactions by Journal of the Institute of Indian Geographers. Geo analysis and Geo eye

The department has very good collection of books in the PG library and well equipped for research activities. It has good infrastructure as well as equipments to pursue research works. It has two GPS instruments, computer facilities with internet and 2 hours power backup facilities, Aerial Photos, Topographical maps, 2 Vernier Theodolite, Pocket and Mirror stereo scopes, Parallax bar, 2 LED professional display have been recently added to the lab.

Faculty

Sl. No.NameDesignationMobile No.E-mail IDDegreeProfile
1Dr. SRIKANTAPRASAD SAssistant Professor
2Dr. HEMACHANDRA P NAssistant Professor
3Dr. SARITHA KAssistant Professor