ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Postgraduate Department of Studies in History

The Post Graduation Department of Studies in History as started in the current academic year in 2012-13
Inaugurated By Dr.A.N.Somashekar, Principal, Maharani’s Arts College for Women, Mysore, on 13th June, 2012

Faculty

Sl. No.NameDesignationMobile No.E-mail IDDegreeProfile
1Dr. ANITHA M SAssociate Professor
2Dr. KAVITHA RAssociate Professor