ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Postgraduate Department of Studies in Psychology

With an impetus given by the Government of Karnataka for higher education for women became instrumental in opening up of the department of P.G. studies in psychology in the year 2009-10. The department adopts innovative teaching methodology aimed at student – centric activities. The students are exposed to eminent scholars in the areas of related fields through special lectures, project writing, group discussion, hospital visits, industrial visits, interaction with de-addiction centers and well known NGOs, to bring out the best from the students.The class rooms are well equipped with professional LED display with internet facility. The department also has sophisticated psychological labs which caters to the practical and research activities of the students. The separate library which functions exclusively for P.G. students, and it has good collection of academically valuable books and journals. In fact the department has carved a unique status within a short span of time in the realm of higher education.

Faculty

Sl. No.NameDesignationMobile No.E-mail IDDegreeProfile
1Dr. VENUGOPAL A VAssistant Professor
2Dr. JAYARAJU RAssistant Professor
3Dr. ASHWINI B PAssistant Professor