ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Postgraduate Department of Studies in Sociology

Postgraduate Department of Studies in Sociology was started in 2012. The Vision and Mission of the Department is:

Vision
Sociological Imagination

Mission
To inculcate the capacity for empathy
To develop critical outlook towards day-to-day activities
Reorienting the knowledge towards praxis

With a sanctioned strength of 25, the students of the Department have consistently score distinction at the University examinations. Project work is integral part of the curriculum and offers many electives for students to study. Students are also exposed to various bridge courses at the beginning of each semester depending on the need. We have conducted bridge courses on topics like – fundamentals of sociology, sociological theory, research methods etc. We also regularly conduct workshops that provide value addition like – computer fundamentals, use of internet for research, introduction to SPSS etc

The department has conducted a state level seminar on human rights (sponsored by UGC) and various lectures, workshops and seminars..

With a team of well qualified faculty members we also have two class rooms, a computer lab with 12 systems and audio-visual equipments.

Faculty

Sl. No.NameDesignationMobile No.E-mail IDDegreeProfile
1Dr. SOUMYAKUMAR Assistant Professor
2DORESWAMY G BAssistant Professor
3Dr. SARVAMANGALAAssistant Professor