ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Strength

I B.A ADMISSION DETAILS DURING THE YEAR 2017-18
Sl NoCombinationSCSTCAT-I2A2B3A3BGMTOTAL
1HEE/EM25447289160
2HEJ/EM7236321
3HEJ/KM1034513329
4HEP - KM3619252111085
5HEP - EM81194124
6PsySE/EM4162-215
7HEU/EM----11---11
8HGP3014-8-72162
9HEK3418122311695
10HES4110114211887
11PsySG8131215
12HEPhil633315
13HEH23282118
14HKPsy194121532
15KSWS--------0
16HEPsy208517142
17HSPsy169153135
18HEPA101341221
19HEM52122113
20HSK25931021059
21HGK319182657
22HEG33141153111087
23EPS--------0
24PSK634215
25HSP2416410143163
26OTHER STATE1124
PRESENT TOTAL4001523213651105818965
II B.A ADMISSION DETAILS DURING THE YEAR 2017-18
Sl NoCombinationSCSTCAT-I2A2B3A3BGMTOTAL
1HEE/EM2042464747
2HEJ/EM101192225
3HEP239310378-63
4PsySE/EM71--312317
5HEU/EM1414
6HGP258162103-55
7HSP272-5133-41
8HEK23936-73-51
9HES154-11236-41
10PsySG92--21--14
11HEPhil53-141--14
12HEH7---6-1216
13HKPsy4112--1110
14KSWS51-5-13-15
15HEPsy4216-2--15
16HSPsy61-2111-12
17HEPA62-3-31-15
18HEM81-5----14
19HSK264-3112138
20HGK114-4-42-25
21HEG2291943260
22EPS13711123
23TRANS.ADM0
HGK11
HEK11
HES11
24RE.ADM0
HEP11
HGP11
PRESENT TOTAL2787613934956487620
III B.A ADMISSION DETAILS DURING THE YEAR 2017-18
Sl NoCombinationSCSTCAT-I2A2B3A3BGMTOTAL
1HEE/EM20418469254
2HEJ/EM13-2--11118
3HEP/EM2--1137
4PsySE/EM31-1421113
5HEG/EM42--21--9
6HEU/EM----11---11
7HGP14716175-41
8HEP/KM339212198-74
9HEK3711285810-81
10HES388-8253-64
11PsySG113-3-1-119
12HEPhil123-331--22
13HEH51-311-1-21
14HKPsy17-11-41-24
15KSWs14522-5-129
16HEPsy9621----18
17HSPsy172----2-21
18HEPa82-1-32-16
19HEM61-3---111
20HSK273-5-63-44
21HGK21215-66-41
22HEG/KM286-91109164
23PSK20211-31129
24EPS212-5-4--32
25TRANS.ADM0
HEP112
HGP112
HSK11
HES11
PRESENT TOTAL3828015884686639769
CATEGORYWISE & CLASSWISE I & II YEAR P.G STUDENT STRENGTH 2017-18
COURSESUBJECTYEARSCSTCAT-I2A2B
3A3BGMTOTAL
M.AKannadaI134-7-54-33
II13315-34-29
ECONOMICSI10116346132
II8316133025
ENGLISHI9201067530
II12340074030
HISTORYI16125022028
II14202154129
POLITICAL SCIENCEI6324171024
II10321146229
SOCIOLOGYI11215020021
II6402040117
TOTAL M.A STUDENTS1283114447524110327
M.ScGEOGRAPHYI6303132119
II5211133016
PSYCHOLOGYI3201172117
II5012042115
TOTAL M.Sc STUDENTS197273179367
GRAND TOTAL14738165110695013394