ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Under Graduate Department of Studies in Economics

Faculty

Sl. No.NameDesignationMobile No.E-mail IDDegreeProfile
1Dr. RUPA K NAssociate Professor
2Dr. RASHMI CHANNAIAHAssociate Professor
3Dr. SHASHIKALAAssistant Professor
4Dr. KRISHNAMURTHY N TAssistant Professor
5Dr. RATHNA NAssistant Professor
On DEPUTATION / RE-DEPLOYMENT
1Dr. PRAMILA H NAssistant Professor
2RATHNA B SAssistant Professor
3Dr. SARA RAZACKAssistant Professor