ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka
Undergraduate Department of Studies in KANNADA

Faculty

Sl. No.NameDesignationMobile No.E-mail IDDegreeProfile
1Dr. VIJAYALAKSHMIAssociate Professor
2Dr. LATHA K AAssociate Professor
3Dr. DEVAMMANNI MAssistant Professor
4NANJUNDAIAH MAssistant Professor
On DEPUTATION / RE-DEPLOYMENT
1SHILPA D CAssistant Professor
2MURTHI I RAssistant Professor
3Dr. INDIRAMMA SAssistant Professor
4USHARANIAssistant Professor
5Dr. CHANDRAKANTHA KAssistant Professor