ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Under graduate Department of Studies in Political Science

Faculty

Sl. No.NameDesignationMobile No.E-mail IDDegreeProfile
1Dr. UMAPATI K LAssociate Professor
2MAHADEVAIAHAssistant Professor
3VASANTHADEVI H KAssistant Professor
4SUMA AAssistant Professor
On DEPUTATION / RE-DEPLOYMENT
1SWETHA SAssistant Professor
2Dr. GURUBASAVARAJA PANDITAAssistant Professor
3Dr. PUSHPALATHA SAssistant Professor
4Dr. MANJU K PAssistant Professor