ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Under Graduation

Sl. No.CombinationIntake
(as per University)
1HEE90
2HEJ60
3HEP/EM90
4PsySE/EM90
5HEG/EM90
6HEU90
7HGP90
8HEP90
9HEK90
10HES90
11PsySG90
12HEPhiL90
13HEH (Kannada and English Medium)90
14HKPsy30
15KSWS60
16HEPsy90
17HSPsy90
18HEPA60
19HEM90
20HSK60
21HGK60
22HEG/KM90
23PSK60
24EPS60
25PsySHD60
26EJK60
27PsySCr60